ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ
Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2021 оныг “ШШГБ-ын үйл ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, албаны бэлэн байдал, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх” жил болгон зарлаж энэ зорилтын хүрээнд:
1.Эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн, ашиглалтыг эрчимжүүлэх
2.Байгууллагын үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг шат дараата хэрэгжүүлэх:
3.Шударга ёс. ил тод байдлыг хангаж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүндрэлгүй зохион байгуулах
4.Нийт бие бүрэлдэхүүн цэрэгжилт, албаны бэлэн байдал, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх