Шуурхай мэдээ

Зорилго, зорилт

Ангийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Зорилт дэвшүүлэх тухай” А/10 дугаар тушаалаар tips on how to start an essay тус хорих ангийн хэмжээнд 2017 онд “АЛБА ХААГЧДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, https://chiefessays.net/ domyhomework ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ” зорилт дэвшүүлсэн.

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

  1. Алба хаагчдын мэдлэг боловсрол, ажлын ур чадварыг дээшлүүлэх, албадын уялдаа холбоог https://chiefessays.net/ domyhomework нягтруулах
  2. Ялтанд үзүүлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох
  3. Санхүүгийн батыг сайжруулж, төсвийн хөрөнгийг reflective essay thesis statement examples үр ашигтай зарцаалах арга хэмжээг тус тус хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Scroll To Top